• شماره تماس: 45642680-031
 • شماره فکس: 45642675-031

دسته بندی تجهیزات بدنسازی بر اساس تاثیرگذاری بر اندام ها

فروش تجهیزات بدنسازی

با توجه به شرایط عدم تحرکی که بر سایر افراد جامعه، حاکم است، به نظر می آید بدنسازی نه تنها مفید است، بلکه الزامی می باشد. تقویت عضلات بدن، و بهره مندی از تناسب اندام، برای تمام افراد، امتیازی غیر قابل انکار محسوب می شود. با توجه به آمارهای رسمی فدراسیون جهانی، نشان می دهد که در حال حاضر بدنسازی، بیشترین ورزشکاران جهان را به خود اختصاص داده است.
بدن انسان شامل عضلات بسیار زیاد و متفاوتی می باشد، تقویت این عضلات برای سلامت و تناسب اندام افراد، نقش بسیار مهمی دارد. شرکت پارس ورزش با طراحی و تولید انواع محصولات بدنسازی، و با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حاذق، و با توجه به آخرین دستاورد های تکنولوژی روز دنیا، برای تقویت هریک از عضلات بدن، دستگاه هایی را طراحی کرده اند.


با استفاده از دستگاه های بدنسازی پارس ورزش، به تناسب اندام و تقویت عضلات خود بیندیشید.

تقویت عضلانی بدن با استفاده از تجهیزات بدنسازی


تقویت عضلات شکم: دستگاه های کراس آور، قایقی، دستگاه بارفیکس پارالل کمکی، بارفیکس خلبانی، شکم مکانیکی، میزهای کرانچ شکم، فیله کمر و نیمکت تخت، باعث تقویت عضلات شکم می شوند؛ این دستگاه ها به منظور انجام تمرین های بدنسازی برای تقویت عضلات شکم، با بهترین کیفیت در شرکت پارس ورزش نگین طراحی شده اند.

از جمله حرکاتی که به وسیله این دستگاه ها و میزها بدنسازی می توان انجام داد، عبارتند از:

 • حرکت شکم زانو خم: تقویت عضلات بالای شکم
 • حرکت پهلو با دمبل تک دست: تقویت عضلات کناری شکم
 • شکم روی میز شیب دار: تقویت عضلات زیر شکم
 • زیر شکم با بارفیکس: تقویت عضلات زیر شکم
 • شکم پروانه: عضلات تقویت بالا و زیر شکم

 تقویت عضلات پشتی: تناسب اندام به تقویت عضلاتن پشتی نیاز دارد؛ با بهره گیری از دستگاه های کراس آور، بارفیکس خلبانی، بارفیکس پارالل کمکی، تی بار، دستگاه زیر بغل لت، دستگاه اسمیت، میز کرانچ شکم و نیمکت تخت، عضلات پشتی خود را پرورش دهید. شرکت پارس ورزش نگین دستگاه های بدنسازی را با بهترین کیفیت و با در نظر گرفتن نیاز مشتریان طراحی کرده است.

از جمله حرکاتی که به وسیله این دستگاه ها و میزها بدنسازی می توان انجام داد، عبارتند از:

 • بارفیکس دست باز از جلو: تقویت عضلات بالای زیر بغل (لت)
 • بارفیکس دست جمع از جلو: تقویت عضلات تحتانی زیر بغل
 • بارفیکس دست باز پشت گردن: تقویت عضلات بالای زیر بغل
 • زیر بغل با دمبل تک خم: تقویت کل عضلات زیر بغل
 • زیر بغل هالتر خم: تقویت عضلات بخش میانی پشت و زیربغل
 • ددلیف: تقویت بخش تحتانی عضلات پشت
 • پول اور: تقویت عضلات زیر بغل و پشت بازو
 • شراگ: تقویت عضلات تراپزیوس (کول)
 • سلام ژاپنی: تقویت عضلات بخش تحتانی پشت و شکم
 • سیم کش بالای سر: تقویت عضلات بخش های میانی و تحتانی زیر بغل

تقویت عضلات جلو بازو: دستگاه های جلو بازو، بارفیکس پارالل کمکی، بارفیکس خلبانی، کراس آور، دستگاه زیر بغل لت، دستگاه اسمیت، میز کرانچ شکم و نیمکت چند حالته، به منظور انجام حرکات بدنسازی، برای تقویت عضلات جلو بازو، با بهترین کیفیت در شرکت پارس ورزش طراحی و ساخته می شوند.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • جلو بازو با دمبل چکشی: تقویت عضله براچیالیس (عضله بزرگ آرنج)
 • جلو بازو با هالتر دست متوسط: تقویت کل عضله دوسر بازو
 • بارفیکس دست جمع مچ برعکس: تقویت بخش تحتانی عضله دوسر بازو
 • جلو بازو لاری: تقویت بخش تحتانی عضله دوسر بازو
 • جلو بازو با هالتر دست باز: تقویت بخش داخلی عضله جلو بازو
 • جلو بازو با هالتر دست موازی شانه: تقویت بخش بیرونی عضله جلو بازو

تقویت عضلات سینه: تقویت عضلات سینه با استفاده از دستگاه اسمیت، دستگاه پرس سینه، دستگاه پرس بالا سینه، میز پرس سینه، میز کرانچ شکم، میز پرس بالا سینه، نیمکت چند حالته و نیمکت تخت، تقویت کنید. دستگاه های بدنسازی در شرکت پارس ورزش، متناسب با نیاز مشتریان، با بهترین کیفیت و بهره گیری از علم روز دنیا، طراحی می شوند.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • پرس سینه با هالتر روی میز صاف دست متوسط: تقویت عضلات سینه
 • پرس سینه با هالتر روی میز صاف دست جمع: تقویت عضلات سینه و پشت بازو
 • پرس سینه با هالتر روی میز صاف دست بازتر از عرض شانه ها: تقویت عضلات بیرون سینه
 • پرس بالا سینه با هالتر دست متوسط: تقویت عضلات بالا سینه
 • پرس بالا سینه با هالتر دست جمع: تقویت عضلات بالا سینه و داخل سینه
 • پرس بالا سینه با هالتر دست باز: تقویت عضلات بالاسینه و قفسه سینه
 • پرس زیرسینه با هالتر دست متوسط: تقویت عضلات زیر سینه
 • پرس زیر سینه با هالتر دست جمع: تقویت عضلات زیر سینه و داخل سینه
 • قفسه سینه با دمبل: تقویت کل عضلات سینه
 • قفسه بالا سینه با دمبل: تقویت عضلات بالا سینه
 • قفسه زیر سینه با دمبل: تقویت عضلات زیر سینه
 • شنا سوئدی دست متوسط: تقویت عضله سینه و پشت بازو
 • شنا سوئدی دست جمع: تقویت عضلات داخل سینه و پشت بازو
 • شنا سوئدی پا بالا: تقویت عضلات بالاسینه پشت بازو
 • پول اور با دمبل آرنج خم: تقویت عضله زیر سینه و عضلات دنده ای
 • پول اور با دمبل دست صاف: تقویت عضله بالا سینه و توسعه دهنده قفسه سینه

تقویت عضلات سرشانه: به منظور انجام تمرین های بدنسازی شانه برای تقویت عضلات سرشانه، شرکت پارس ورزش دستگاه های اسمیت، جلو بازو، زیر بغل لت، پرس سرشانه، نیمکت های بدنسازی چند حالته، پشت ثابت و تخت، را با بهترین کیفیت ممکن طراحی کرده است.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • شراگ با دمبل ایستاده: تقویت عضلات دلتوئید جلویی و بیرونی
 • پرس سرشانه با هالتر از جلو: تقویت عضلات دلتوئید جلویی و میانی
 • پرس سرشانه با دمبل: تقویت عضلات دلتوئید جلویی ومیانی
 • پرس سرشانه با هالتر از پشت: تقویت عضلات دلتوئید جلویی و خلفی
 • کول با هالتر: تقویت عضلات دلتوئید جلویی و کول
 • نشر از جلو با دمبل: تقویت عضلات دلتوئید جلویی
 • نشر از جانب با دمبل: تقویت عضلات دلتوئید میانی
 • نشر خم با دمبل: تقویت عضلات دلتوئید خلفی

تقویت عضلات پا: دستگاه های اسمیت، پشت پا خوابیده، دستگاه داخل و خارج پا، دستگاه هاگ پا، دستگاه پرس پا و نیمکت تخت، به منظور انجام تمرین های ورزش بدنسازی، برای تقویت عضلات پا، با بهترین کیفیت، توسط حرفه‌ای ترین کارشناسان پارس ورزش طراحی و ساخته می شوند.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • اسکوات با هالتر پا به اندازه عرض شانه باز: تقویت عضلات چهارسر ران و پشت پا
 • اسکوات با هالتر پا باز: تقویت عضلات داخل ران
 • اسکوات با هالتر از جلو: تقویت عضلات پشت پا و چهار سر ران
 • هاک اسکوات: تقویت عضلات پشت پا و چهارسر ران
 • ددلیفت: تقویت عضلات پشت (باسن) و پشت پا
 • پرس پا: تقویت عضلات چهارسر ران و پشت پا
 • لانج با دمبل: تقویت عضلات چهارسر ران
 • پشت پا با دستگاه: تقویت عضلات پشت پا

تقویت عضلات پشت بازو: دستگاه های اچ بالا، اچ پایین، اسمیت، زیر بغل لت، دستگاه قایقی، کراس آور، لت، میزهای پرس سینه، بالا سینه و نیمکت تخت پارس ورزش، به منظور انجام تمرین های بدنسازی، برای تقویت عضلات پشت بازو، توسط متخصصان کیفیت این شرکت طراحی شده اند.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • پشت بازو پرسی: تقویت کل عضلات سه سر پشت بازو و سینه
 • پشت بازو دیپ: تقویت عضلات سه سر پشت بازو و دلتوئید
 • پرس دمبل پشت بازو تک دمبل جفت دست: تقویت عضلات سر بیرونی پشت بازو
 • پشت بازو سیم کش مچ برعکس: تقویت عضلات پایین پشت بازو
 • پشت بازو هالتر خوابیده: تقویت عضله سه سر پشت بازو
 • پشت بازو سیم کش از پشت سر: تقویت عضلات پایین پشت بازو

تقویت عضلات ساق: متخصصین شرکت پارس ورزش نگین، به منظور تقویت عضلات ساق پا، دستگاه های هاگ پا، اسمیت، ساق پا وزنه آزاد، پرس پا و جلو پا را، با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه، با بهترین کیفیت طراحی و تولید کرده، و به مشتریان عرضه می کند.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • حرکت ساق پا ایستاده به سمت داخل: تقویت عضلات بیرون ساق
 • حرکت ساق پا ایستاده به سمت خارج: تقویت عضلات داخل ساق
 • حرکت ساق نشسته: تقویت عضلات بخش تحتانی ساق

تقویت عضلات ساعد: دستگاه اسمیت، دستگاه جلو بازو، دستگاه بارفیکس خلبانی، دستگاه کراس آور، نیمکت های چند حالته و تخت پارس ورزش، به منظور انجام تمرین های ورزشی برای تقویت عضلات ساعد، به صورت حرفه ای و با بهترین کیفیت طراحی شده است.


از جمله حرکاتی که با این دستگاه ها و میزها می توان انجام داد، عبارتند از:

 • جلو بازو هالتر دست رو مچ صاف: تقویت عضلات بالای ساعد و جلو بازو
 • ساعد نشسته با دمبل مچ بر عکس روی لبه میز: تقویت عضلات پایین و داخل ساعد
 • ساعد نشسته با دمبل مچ صاف روی لبه میز: تقویت عضلات بالای ساعد
 • ساعد با هالتر ایستاده از پشت: تقویت عضلات پایین ساعد
 • ساعد سیم کش ایستاده: تقویت عضلات میانه، پایین ساعد و عضلات پشت بازو

اطلاعات تماس

 • نشانی کارخانه: اصفهان­،شهرک ­صنعتی مورچه خورت، فاز 4 ، خیابان دکتر حسابی، حسابی 4، پلاک 613/1
 •  تلفن:  45642675-031 و 45642680-031 
  •  مدیریت :  09131180685 اقای عباسی
  •   مدیر فروش : 09338888005
 •  ارتباط با کارشناسان فروش :  09130367588 , 09337777004 ، 09335555009
 •   دفتر تهران :09130377588 , 09383333009
 •   واحد خدمات پس از فروش : 09337777006
 

آمار بازدید

امروزامروز208
دیروزدیروز798
هفتههفته234
ماهماه1048
کل بازدیدکل بازدید2838079